×
Alternate Text
هیچ رازی برای موفقیت وجود ندارد. موفقیت نتیجه ی آمادگی , سخت کوشی و درس آموزی از شکست است
"الین پاول"
تربت حیدریه - شهرک ولی عصر

info@iautorbat.ac.ir
051352294950-60
برنامه زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه بشرح ذيل میباشد:
نویسنده : مدیر محتوا
اخبار دانشگاه
0

یکشنبه، ۱۲ بهمن ۱۳۹۹

برنامه زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه بشرح ذيل میباشد:

انتخاب واحد:
ورودیهای 96 و ماقبل:
11 و 12 بهمن ساعت 8 تا 14 و 22 تا 6 صبح روز بعد

ورودیهای 97 و 98:
13 و 14 بهمن ساعت 8 تا 14 و 22 تا 6 صبح روز بعد

ورودیهای 99:
25، 26 و 27 بهمن ساعت 8 تا 14 و 22 تا 6 صبح روز بعد

حذف و اضافه:
ورودیهای 97 و ماقبل:
13 اسفند ساعت 8 تا 14 و 22 تا 6 صبح روز بعد

ورودیهای 98 و 99:
14 اسفند ساعت 8 تا 14 و 22 تا 6 صبح روز بعد

اخبار دانشگاه آزاد اسلامی تربت حیدریه
@azad_torbat
آدرس سایت دانشگاه:
http://iautorbat.ac.ir

اخبار دانشگاه