×
Alternate Text
هیچ رازی برای موفقیت وجود ندارد. موفقیت نتیجه ی آمادگی , سخت کوشی و درس آموزی از شکست است
"الین پاول"
تربت حیدریه - شهرک ولی عصر

info@iautorbat.ac.ir
051352294950-60
رشته و گرایش های تحصیلی کارشناسی ارشد ناپیوسته واحد تربت حیدریه
نویسنده : مهندس احمدیان
اخبار دانشگاه
0

پنج شنبه، ۲۷ شهریور ۱۳۹۹

     رشته و گرایش های تحصیلی کارشناسی ارشد ناپیوسته واحد تربت حیدریه

۱- زبان و ادبیات فارسی

۲- ادبیات پایداری

۳- آب و هواشناسی - آب و هواشناسی محیطی

۴- جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری-گردشگری شهری

۵- فیزیولوژی ورزشی - فعالیت بدنی و تندرستی

۶- روان شناسی ورزشی

۷- تاریخ - تاریخ ایران اسلامی

۸- تاریخ - تاریخ اسلام

۹- فقه و مبانی حقوق اسلامی

۱۰- برنامه ریزی درسی

۱۱- مدیریت آموزشی

۱۲- آموزش و بهسازی منابع انسانی

۱۳- تحقیقات آموزشی

۱۴- آموزش زبان انگلیسی

۱۵- مترجمی زبان انگلیسی

۱۶- حقوق خصوصی

۱۷- حقوق بین الملل

۱۸- حسابداری

۱۹- مدیریت بازرگانی - بازاریابی

۲۰- مدیریت دولتی - بودجه و مالیه عمومی

۲۱- مهندسی برق - سیستمهای قدرت

۲۲- مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی

۲۳- مهندسی عمران- سازه

۲۴- علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشی

۲۵- علوم و مهندسی صنایع غذایی - صنایع غذایی

۲۶- علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوری مواد غذایی

اخبار دانشگاه