مرکزخبرروابط عمومی دانشگاه آزاداسلامی تربت حیدریه  
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397
اگهی مزایده فضای سبز
دانشگاه آزاداسلامی تربت حیدریه در نظر دارد فضای سبز موجود خود را به صورت حجمی به پیمانکار واگذار نماید.لذا متقاضیان می توانند جهت بازدید از محل و اطلاع بیشتر و تکمیل فرم تقاضا حداکثر 12 روز پس از انتشار آگهی در جراید محلی به روابط عمومی مراجعه فرمایند. تلفن تماس : 2291293
Copyright © 2009 Islamic Azad University Of Torbat-e-Heydarieh